?

Log in

No account? Create an account
Наместник Карлсона На Земле
June 20th, 2010
08:33 am
[User Picture]

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry

(49 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:old_leon
Date:July 30th, 2010 03:34 pm (UTC)

בג"ץ 1067/08

(Link)
Вообще это решение Верховного Суда Израиля имеет очень большое значение, далеко выходящее за рамки конкретного дела, мне кажется.
http://elyon2.court.gov.il/files/08/670/010/O24/08010670.O24.htm

Не исключено, что мы опять "впереди планеты всей" в борьбе с расовой дискриминацией.
במקרה שבפנינו הדרישה המקורית להברה אשכנזית בתפילת התלמידות, דרישה שהוסרה בסופו של דבר, יוצרת קושי בחיובה של ילדה להתפלל בהברה שונה מזו הנוהגת בביתה או בבית הכנסת שאליו משתייכת משפחתה. אופייה של דרישה זו חושף באופן בוטה את הכוונה האמיתית העומדת בבסיס ההפרדה בין המגמות ובבסיס התקנון שגובש. אך גם מעבר לסעיף זה קשה לקבל את הדרישה לסמכות רוחנית אשכנזית שתחול על כל אורחות חייהם של התלמידות והוריהן ללא כל סייג וללא כל התחשבות בעדה שממנה באה התלמידה. ודוק: האם יתכן לדרוש מהורי תלמידה מן העדה הספרדית לנהוג על-פי הלכה אשכנזית כאשר יתכנו מקרים בהם הרבנים הספרדים, אפילו המחמירים שבהם, פסקו אחרת? אמנם בית הספר הוא מגזרי אך ניתן לצפות לרמת סובלנות מינימאלית לאחר, ובמקרה זה לבת העדה האחרת, כאשר אין בכך לפגוע באופן מהותי ברמה הדתית שדורש בית הספר.
Powered by LiveJournal.com